koszyk

Serwis DOM BIANCO Sp. z o.o.

Drogi kliencie zostaw zużyty sprzęt w punkcie serwisowym.

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, punkt serwisowy jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia, ponadto:
1. Przy zakupie nowego sprzętu klient jest uprawniony do bezpłatnego pozostawienia w miejscu sprzedaży lub przekazania w miejscu dostawy, zużytego sprzętu tego samego rodzaju i pełniącego te same funkcje, co sprzęt zakupiony.
2. W punkcie sprzedaży i serwisu DOM BIANCO Sp. z o.o. al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, jest przyjmowany nieodpłatnie bez konieczności zakupu nowego sprzętu.
3. Punkt serwisowy ma obowiązek odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli nie jest on kompletny i jeśli z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt. W takim przypadku posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania.
4. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza.


Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi. Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupując nowy sprzęt, stary tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje można przekazać sprzedawcy.

Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania zużytego sprzętu na terenie naszej gminy. Aktualne dane dotyczące punktów zbierania zużytego sprzętu dostępne są na stronie internetowej gminy: www.raszyn.pl lub w jej siedzibie: Gmina Raszyn, Szkolna 2A, 05-090 Raszyn

Przykładowe punkty, w których można pozostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
• Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) ul. Turystyczna 37 w Nadarzynie
• Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) Warszawa, ul. Zawodzie 1 (przy skrzyżowaniu z ul. Łuczniczą, wjazd przed przystankiem autobusowym „Łucznicza 02”)
Pamiętaj że:
• zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami,
• posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub innemu podmiotowi uprawnionemu.

* Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688).

Wyślij do nas zapytanie

E-mail

Informacje prawne

Więcej

Zgłoś usterkę

Więcej