koszyk
Archiwalne zasady reklamacji (wyciąg z Regulaminu sklepu dirt-devil.pl) obowiązujące do 24.12.2014.

-

3. Warunki reklamacji (wyciąg z regulaminu sklepu dirt-devil.pl)

(archiwalne, obowiązujące do 24.12.2014)

 

3.1. Towary oferowane w dirt-devil.pl są fabrycznie nowe i dostarczane w opakowaniach fabrycznych.

 GWARANCJA I REKLAMACJE

3.2. Uprawnienia z tytułu gwarancji są szczegółowo określone w warunkach zamieszczonych w Karcie Gwarancyjnej dołączanej do dostarczanego towaru. Jeśli zakupiony produkt nie działa poprawnie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z serwisem Gwaranta zgodnie z informacja podana na karcie gwarancyjnej.

3.3. Reklamacje wadliwych/niezgodnych z umową produktów, bądź inne uwagi dotyczące funkcjonowania sklepu można zgłosić do sklepu wypełniając formularz zgłoszenia (w zakładce „Kontakt”), lub listownie na adres: Sklep dirt-devil.pl , Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn.

 TOWAR USZKODZONY W CHWILI DOSTARCZENIA

3.4. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia towaru jeżeli opakowanie jest uszkodzone i wskazuje na możliwość uszkodzenia zawartości przesyłki. W momencie odbioru towaru na Kupującym spoczywa obowiązek rozpakowania i dokładnego sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń towaru należy sporządzić stosowny protokół potwierdzony numerem i podpisem kuriera, oraz czytelnym podpisem Kupującego. O odmowie przyjęcia uszkodzonego towaru należy niezwłocznie powiadomić administrację sklepu, przesyłając opis uszkodzenia na adres e-mail: sklep@dirt-devil.pl.

3.5. Reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych bez wspomnianego protokołu nie będą rozpatrywane ani przez firmę kurierska, ani przez dirt-devil.pl. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia towaru (zgodnie z Ustawą Prawa Przewozowego, art. 76).

3.6. Po odbiorze towaru bez zastrzeżeń co do jego stanu i zgodności z zamówieniem prawo własności, a jednocześnie odpowiedzialność za  uszkodzenia mechaniczne elementów zewnętrznych i wyposażenia wewnętrznego, a także za utratę towaru w całości przechodzi na Kupującego.

 NIEZGODNOŚĆ DOSTARCZONEGO TOWARU Z ZAMÓWIENIEM

3.7. Kupujący ma prawo nie przyjąć dostawy towarów, w przypadku ich niezgodności ze złożonym zamówieniem. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić administrację sklepu, przesyłając opis sytuacji na adres e-mail: sklep@dirt-devil.pl. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia administracja sklepu podejmie działania mające na celu niezwłoczne wysłanie właściwego towaru bez dodatkowych kosztów dla Kupującego.

3.8. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Niesprawdzenie paczki w obecności kuriera nie wyklucza wszczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową.

3.9. Różnice między rzeczywistym kolorem zakupionych towarów, a ich widokiem na zdjęciu mogą wynikać z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (np. faktura powierzchni, kolor) i nie są podstawą do złożenia reklamacji na niezgodność zakupionego towaru z jego opisem.

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYN

3.10.              Na podstawie ustawy z dnia 02 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Kupujący ma prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty jego wydania bez podania przyczyny i bez względu na wybrany sposób płatności. W celu dokonania takiego zwrotu konieczny jest kontakt ze Sprzedającym (sklep@dirt-devil.pl) w celu  ustalenia dogodnych dla Kupującego szczegółów zwrotu towaru.

3.11.              W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Świadczenia Stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu). Zwracany towar i jego opakowanie nie mogą być zniszczone, ani nie mogą nosić śladów użytkowania W szczególności w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub  uszczuplenia o jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym chyba, że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

3.12.              Kupujący zobowiązany jest do odesłania na własny koszt zakupionych towarów  w opakowaniu oryginalnym, z dołączonym dowodem zakupu i kartą gwarancyjną. Wszelkie zwroty nie uzgodnione wcześniej z administracją sklepu sklep@dirt-devil.pl nie będą przyjmowane.

3.13.              Zwrot kosztów zakupionego towaru (z wyłączeniem kosztów dostawy) Kupujący otrzyma  w taki sam sposób w jaki dokonał zapłaty: przelewem na wskazany numer rachunku bankowego, zwrot na kartę kredytową, gotówkę w punkcie odbioru  w terminie 7 dni roboczych od momentu przyjęcia przez sklep dirt-devil.pl zwróconego towaru.

 

Niniejsze zasady Reklamacji wchodzą w życie wraz z Regulaminem Sklepu z dniem 04 sierpnia 2014 r. i zastępują dotychczas obowiązujące.

Wyślij do nas zapytanie

E-mail

Informacje prawne

Więcej

Zgłoś usterkę

Więcej